Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

A Soproni Evangélikus Egyházközség mint fenntartó pályázatot hirdet a

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon

(9400 Sopron, Kisfaludy Sándor utca 10.)

intézményvezetői munkakörének betöltésére.

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

a Soproni Evangélikus Egyházközség presbitériuma

A Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon az alábbi szociális szolgáltatást végzi:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § alapján személyes gondoskodást nyújtó idősotthoni ellátás átlagos gondozási igényű és demens ellátottak részére.

Az intézményvezető feladata:
- a szeretetotthoni gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása,
- a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerint
- legalább három éven át felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenység

Előnyt jelent:
- vezetői tapasztalat
- keresztény egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság
- rendezett magánélet
- szociális szakvizsga
- német nyelvtudás

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát
- szakmai vezetési programot
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- lelkészi ajánlást

Benyújtási határidő: 2016. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya 2016. november 1. napjától öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Bérezésre, munkaidőre és pihenőidőre irányadó az 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése.

A pályázat elbírálásának rendje:

A beérkező pályázatok formai feltételeknek való megfelelését a fenntartó által megbízott bizottság véleményezi. A pályázatok befogadásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt, és erről minden pályázót írásban értesít.

A befogadott pályázókat az igazgatótanács, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága személyesen meghallgatja, és szakmai szempontból minősíti a pályázatok szakmai és fejlesztési elképzeléseit.

Az igazgatótanács a személyes meghallgatást követően összefoglaló jelentést terjeszt a pályázati eljárásról a fenntartó presbitériuma elé döntéshozatalra. Az intézményvezetőt a fenntartó presbitériuma választja meg.

A pályázatot három példányban zárt borítékban a Soproni Evangélikus Egyházközségnek címezve lehet benyújtani postai úton (9400 Sopron, Színház u. 27.) vagy személyesen a lelkészi hivatalban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fabricius Szeretetotthon intézményvezetői pályázat”.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatás érdekében további információt a következő telefonszámon kérhetnek: +36 20 824 2642 (dr. Szilvásyné Peregi Eszter megbízott igazgató).

Sopron, 2016. május 3.

Biczó Balázs egyházközségi felügyelő

Tóth Károly igazgató lelkész