A Soproni Evangélikus Egyházmegye 1. sz. szabályrendelete Szervezeti és működési szabályzatáról

1.§ Működési területe és címere

A Soproni Egyházmegyét Győr-Moson-Sopron megye területén belül az egykori Sopron Vármegye északi, keleti és déli határai, ill. nyugaton az országhatár által határolt területen lévő evangélikus anyagyülekezetek és a hozzájuk tartozó filiák és szórványok alkotják.
Az egyházmegyéhez tartozó anyagyülekezetek listája és az egyházmegye pontos beosztása, valamint az egyházmegye címere jelen SZMSZ 1. sz. melléklete.

Egyházmegye hivatalos neve: Soproni Evangélikus Egyházmegye.

2.§ Szervezeti felépítése

1. Egyházmegyénk szervezeti felépítését a Magyarországi Evangélikus Egyház 2005. évi IV. Tv. VI. fejezete (továbbiakban törvény) határozza meg.

2. Az egyházmegye legfőbb döntéshozó testülete az egyházmegyei közgyűlés. Feladatait különösen a törvény 47.-50. §-ai határozzák meg.
A közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai:
Hivatalból az esperes és az egyházmegyei felügyelő, az egyházmegye tisztségviselői, valamint az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek elnökségei, választás alapján önálló gyülekezeti lelkészi állásonként egy-egy választott nemlelkész küldött.

3. Az egyházmegye önálló hatáskörű végrehajtó és intézkedő testülete az egyházmegyei presbitérium. Feladatait elsősorban a törvény 51.-55. §-ai határozzák meg.
A presbitérium szavazati joggal rendelkező tagjai:
Az esperes, az esperes-helyettes, az egyházmegyei felügyelő, a másodfelügyelő, az egyházmegyei evangelizációs és missziós felelős, az ifjúsági felelős és a gazdasági felelős. A presbitérium elnökei az esperes és az egyházmegyei felügyelő.

4. az egyházmegyei elnökség az egyházmegye képviseleti és végrehajtó testülete. Tagjai az esperes és az egyházmegyei felügyelő. Feladatait a törvény 57.-63. §-ai határozzák meg.

5. Az egyházmegye közgyűlés által választott tisztségviselői az esperes-helyettes, másodfelügyelő, gazdasági felelős, számvevőszéki elnök, evangelizációs és missziós felelős, az ifjúsági felelős, valamint a Gusztáv Adolf Segélyszolgálati felelős és a gyűjteményi felelős. A közgyűlés a felelősök munkájának segítésére bizottságokat alakíthat, azokba tagokat választhat. A bizottságnak tisztségüknél fogva a felelősök az elnökei.
A tisztségviselők feladatait a törvény 67.-76. §-ai határozzák meg.

3.§ Testületek működési szabályai

1. Az egyházmegyei közgyűlést évente legalább egy alkalommal írásban hívja össze az esperes és az egyházmegyei felügyelő, de össze kell hívni a közgyűlést tagjai egynegyedének írásban előterjesztett kérelmére 3 héten belüli időpontra. A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a közgyűlés tagjai legalább 14 nappal a közgyűlés időpontja előtt kézhez vehessék.
A közgyűlés határozatképes, ha szabályosan személyre szóló meghívással hívták össze és a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van.
Az ülés levezetésére levezető elnököt kell választani. Feladata, hogy a felszólalások és szavazások az itt előírt módon történjenek.
Az ülésen történtek rögzítésére jegyzőkönyvvezetőt kell kijelölni, elsődlegesen az egyházmegyei másodfelügyelőt. Az elkészült jegyzőkönyv helyességét az ülés elején erre a feladatra felkért hitelesítők aláírásukkal igazolják. A közgyűlés rendeletet és határozatot hozhat, meghozataluk rendjét a 2005. évi VII. tv. XXI. fejezete tartalmazza.

2. Az egyházmegyei presbitériumot szükség szerinti rendszerességgel, de évenként legalább 3 alkalommal össze kell hívni. A presbitériumot az elnökség írásban hívja össze. Össze kell hívni 3 héten belül a presbitériumot, ha annak 3 tagja ezt írásban kéri. A meghívóval együtt az ülés napirendjét és a tárgyaláshoz szükséges információs anyagokat is ki kell küldeni úgy, hogy a tagoknak legyen idejük azt áttanulmányozni. A presbitérium határozatképes, ha szabályosan hívták össze és négy tagja jelen van. A presbitérium elnökei az esperes és az egyházmegyei felügyelő, akadályoztatásuk esetén az ülés levezetését az esperes-helyettes vagy másodfelügyelő végzi.
A presbitérium tagja jogosult mindazon információkra, amelyek a döntések meghozatalához szükségesek. Az ülésen történtek írásbeli rögzítéséről a másodfelügyelő gondoskodik. A jegyzőkönyv helyességét felkért hitelesítők aláírásukkal igazolják. A presbitériumi határozatokat és egyéb belső döntéseket hozhat. A határozatok és döntések meghozatalának rendjét a 2005. évi VII. tv. XXI. fejezete tartalmazza.

3. Az egyházmegye képviseleti és végrehajtói (ügyviteli) testülete az elnökség, amelynek tagja az esperes és az egyházmegyei felügyelő. Közös felelősséggel vezetik és képviselik az egyházmegyét, irányítják közigazgatását és annak összes ügyeit egyetértően végzik. Egyetemleges feladataikat a 2005. évi IV. tv. 57.-63. §-ai határozzák meg.

Feladataikat az alábbiak szerint határozzák meg:

Esperes:

- Őrködik az egyházi szolgálat felett.
- Felel a lelki életért és a közösségi alkalmakért.
- Pásztorolja a lelkészeket.
- Segíti és ellenőrzi a lelkészi munkaközösség munkáját.
- Beiktatja az új lelkészeket, esetleg egyházközségi tisztségviselőket.
- Ellenőrzi a lelki életet, az istentiszteleteket látogatásokkal és nem hivatalos vizitációkkal is.
- Felszenteli a gyülekezeti termeket, renovált templomokat, oltárt, keresztelőköveket, és a püspök megbízásából az orgonákat és harangokat.
- Háromévente egyházközségi vizsgálatot tart.
- Közvetlen kapcsolatot tart az egyházmegye lelkészeivel és a lelkészi hivatalokkal.
- Közvetlen kapcsolatot tart az egyházkerülettel és a püspöki hivatallal, valamint az Országos Irodával.
- Éves esperesi jelentést készít az egyházmegyei Közgyűlés részére.
- Felügyeli közvetlenül a lelkészi egyházmegyei tisztségviselők munkáját.
- Levezeti az Egyházmegyei Presbiteri üléseket és Közgyűléseket olyan esetekben, amikor lelki, lelkészi és felsőbb egyházi kezdeményezésű tárgypontok vannak.
- Részt vesz az Esperesi értekezleteken.
- Koordinálja az Esperesi Hivatal közigazgatási, adminisztrációs tevékenységét, gondoskodik az iktatásról, levelezésről.
- Felkészíti az egyházkerületi közgyűlésekre és a zsinatra a küldötteket lelki és teológiai ügyekben.
- Teológiai, lelkészi hivatali és becsületszéki kérdés esetén külön is látogatja a gyülekezeteket.
- Irányítja a lelkészválasztási eljárás lebonyolítását.
- Akadályoztatása esetén felkéri az esperes-helyettest helyettesítésre.

Egyházmegyei felügyelő:

- Ügyel az egyházmegye működésének feltételeire.
- Segíti a lelki munkát.
- Figyelemmel kíséri a személyi ügyek intézését.
- A közéletben és a politikai életben képviseli az egyházmegyét.
- Közvetlen kapcsolatot tart az egyházközségi felügyelőkkel és gazdasági vezetőkkel.
- Közvetlen kapcsolatot tart az egyházközségi presbitériumokkal.
- Éves egyházmegyei felügyelői jelentést készít az egyházmegyei Közgyűlés számára.
- Felügyeli közvetlenül a világi egyházmegyei tisztségviselők munkáját.
- Levezeti az Egyházmegyei Presbiteri üléseket és Közgyűléseket olyan esetekben, amikor anyagi, jogi, választási tárgypontok vannak.
- Felkészíti az egyházkerületi közgyűlésekre és a zsinatra a küldötteket gazdasági és jogi ügyekben.
- Jogi és gazdasági kérdés esetén külön is látogatja a gyülekezeteket.
- Gondoskodik a szabályzatok előkészítéséről és előterjesztéséről, figyelemmel kíséri az adminisztrációs tevékenységet.
- Ellenőrzi a testületi ülések jegyzőkönyveit.
- Akadályoztatása esetén felkéri a másodfelügyelőt helyettesítésre.

Egyházmegyei másodfelügyelő.

- Közvetlen kapcsolatot tart az egyházmegyei felügyelővel
- Az Egyházmegyei Gazdasági Bizottság felelős tagjával, és az adott Egyházközségi
Presbitérium illetékes tagjával felméri az Egyházmegye Egyházközségeinek épületeit
(templomokat, lelkész lakásokat, gyülekezeti termeket, egyéb egyházi célokat
szolgáló épületeket), azok állagát. Javaslatot tesz az elvégzendő munkálatok sorrendiségére. Figyelemmel kíséri az ingatlanvagyon kezelését.
- Elkészíti az Egyházmegyei Közgyűlések-, és Presbiteri Ülések jegyzőkönyveit.

4. Az egyházmegye tisztségviselőinek feladatait a 2005. évi IV. tv. VIII. Fejezete határozza meg.

Az esperesen, felügyelőn és a helyetteseiken kívül az egyházmegye tisztségviselői a gazdasági felelős, számvevőszéki elnök, evangelizációs és missziói felelős, ifjúsági felelős, Gusztáv Adolf segélyszolgálói felelős és gyűjteményi felelős.
a., A gazdasági felelős joga és kötelessége, hogy az egyházmegye gazdasági ügyintézését végezze. Tisztségénél fogva a gazdasági bizottság elnöke, a gazdasági bizottság tagjait az egyházmegyei közgyűlés választja 3 és 5 fő közötti létszámmal. A gazdasági bizottság a gazdasági felelős munkáját segíti. Feladatait szabályzatban rögzíti. Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
b., Az evangelizációs és missziói felelős feladata az egyházmegyében az evangelizáció hitébresztő szolgálatának segítése, rendezvények szervezése, szórványban élő evangélikusok helyzetének figyelemmel kísérése. Munkájának segítésére az egyházmegye közgyűlése evangelizációs és missziói bizottságot választ 3 és 5 fő közötti létszámmal. A bizottság feladatait szabályzatban rögzíti, tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
c., Az ifjúsági felelős feladata az egyházmegyében az ifjúság között végzett munka összefogása és irányítása, ifjúsági találkozók, táborok és konferenciák szervezése. Munkájának segítésére az egyházmegye közgyűlése ifjúsági bizottságot választ 3 és 5 fő közötti létszámmal. A bizottság feladatait szabályzatban rögzíti. Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
d., A számvevőszéki elnök joga és kötelessége, hogy az egyházmegyében a pénzkezelés és számadások ellenőrzésének irányítása, jóváhagyásra való felterjesztése, szükség esetén eljárás kezdeményezése az ezzel kapcsolatos ügyekben. Munkájának segítésére az egyházmegye közgyűlése számvevőszéki tagokat választ 3 és 5 fő közötti létszámmal. A számvevőszék feladatait szabályzatban rögzíti, tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
e., A Gusztáv Adolf Segélyszolgálati felelős szervezi az évenkénti rendszeres gyűjtést, véleményezi a GAS segélyre benyújtott kérvényeket az elbírálás előtt, szervezi a szószékcserét a gyűjtéssel kapcsolatban, beszámolót készít tevékenységéről az egyházmegye közgyűlése számára.
f., A gyűjteményi felelős feladata az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek és intézmények gyűjteményei és muzeális anyagairól készült nyilvántartások felügyelete, a szakmai felügyelettel való együttműködés. Tevékenységéről évente beszámol az egyházmegyei közgyűlésnek.
A bizottságok szabályzatai a jelen SZMSZ 2.sz. Melléklete.

4. § Az esperesi hivatal működési rendje

1. A hivatal címe és elérhetősége
A Soproni Egyházmegye esperesi hivatala a mindenkori esperes gyülekezetében működik.
2006. április 29. óta az Esperesi Hivatal a Soproni Evangélikus Lelkészi Hivatal címén: 9400 Sopron, Bünker köz 2. ill. illetve telefon/fax számán, valamint Gabnai Sándor e-mail címén gabmas@freemail.hu érhető el.
A berendezések használatáról illetve a költségek viseléséről az egyházmegye és a Soproni gyülekezet külön megállapodást kötött, amit a felek évente felülvizsgálnak, és szükség esetén módosítanak.
A megállapodás a jelen SZMSZ 3. sz. melléklete.

2. A hivatal munkatársai és elérhetőségük
Az esperesi hivatal munkájának segítésére az egyházmegye önkéntes vagy fizetett munkatársakat állíthat szolgálatba az ET-ben foglalt eljárási rend szerint, akik a maguk szolgálati területén felelnek a hivatal rendjéért.
Az esperes, az egyházmegyei felügyelő, illetve a hivatalosan megbízott munkatársak számára biztosítani kell, hogy a hivatalba bejussanak, s a rájuk bízott ügyekbe betekinthessenek.
Az esperesi hivatalt szükség szerint az egyházmegye tisztségviselői is használhatják.
Az egyházmegye megválasztott és megbízott tisztségviselőinek adatai és elérhetőségük ezen a jelen SZMSZ 4. számú mellékletét képezi.

3. Hivatalvezetés és iratkezelési szabályzat
Az esperesi hivatal feladata az egyházmegyei adminisztráció vezetése.
A hivatal rendjéért, az iratok szabályszerű és gondos kezeléséért az esperes a felelős.
a. Levelezés, iktatás
Az esperesi hivatalba beérkező, vagy onnan kiküldött leveleket, meghívókat, értesítéseket, továbbítandó kérvényeket illetve azok másolatát az iktatás szabályai szerint nyilvántartásba kell venni, és védett helyen őrizni.
A beérkezett iratokra lehetőleg minél előbb, de mindenképpen 30 napon belül válaszolni kell!
b. Iratkezelés
Az esperesi hivatal különös figyelemmel őrzi
- az egyházmegye működése során készült jegyzőkönyveket / dossziékban összegyűjtve
- az egyházmegye levéltárát / évek szerint összekötve, kereső regiszterrel
- a jogszabályokat, közlönyöket és szabályzatokat / megjelenés szerint folyamatosan lefűzve
Gyülekezetek szerint lefűzve őrzi
- az egyházmegye gyülekezeteinek működési szabályzatait
- egyházmegyei lelkészek munkaterveit, jelentéseit
- az egyházmegye gyülekezeteinek díjleveleit
- egyházmegyei lelkészek nyugdíjbevallásait
- egyházmegyei lelkészek személyi lapjait
- egyházmegyei lelkészek hittan bevallásait
- egyházközségek népmozgalmi adatait és jelentéseit
- egyházközségi költség-előirányzatokat, a zárszámadásokat és leltárakat
- egyházközségi ingatlanok adatait
- szolgálati autók nyilvántartást
- az egyházmegye gyülekezeteiben végzett esperesi vizitációk jegyzőkönyveit
c. Adatközlés
Az esperesi hivatal kiemelt feladatának tekinti, hogy a nyilvántartásában lévő adatokkal - szükség esetén újabb adatok összegyűjtésével és továbbításával -, információkkal és helyi ismeretekkel segítse az egyházkerület, illetve az országos egyház munkáját.
Az esperesi hivatal a szolgálati út betartásával érkezett iratokat véleményezés után 8 napon belül továbbítja. Az esperesi hivatal az országos egyházhoz továbbítandó valamennyi iratról és kiemelt fontosságú levelekről másolatot küld az egyházkerületnek.

4. Egyházmegyei pénzkezelési szabályzat
A Soproni Egyházmegye esetében az érvényes egyházi és állami törvények az alábbiakkal egészülnek ki.
a. Utalványozási jog
A költségvetés keretein belül értékhatártól függetlenül az elnökség egyik tagja utalványoz.
Az egyik elnökségi tag érintettsége esetén (pl. esperes illetménye) a másik elnökségi
tag végzi az utalványozást.
b. Döntési jog költségvetéstől eltérő ügyekben
- Az egyházmegyei költségvetésben konkrétan meghatározott költségtérítéseknél (tiszteletdíjak, átalányszerű hozzájárulások stb.) csak az egyházmegyei presbitérium külön döntése (költségvetés módosítása) esetén lehet az eredeti összegeken változtatni.
- Törvényes terhek kifizetéséről az összeg mértékétől függetlenül az elnökség dönt a presbitérium utólagos tájékoztatása mellett.
- Az egyházmegyei elnökség egyik tagja legfeljebb a minimálbér összegéig dönthet a presbitérium utólagos tájékoztatása mellett.
- Az egyházmegyei elnökség két tagja együtt legfeljebb a minimálbér kétszeres összegéig dönthet a presbitérium utólagos tájékoztatása mellett.
- A minimálbér kétszeresét meghaladó összegű beruházások kifizetéséről az egyházmegyei presbitériumnak kell döntenie.
c. Bankszámla, készpénz-felvétel, átutalás
A Soproni Egyházmegye folyószámláját bank kezeli.
Pénzintézetben történő készpénzfelvételnél a pénztáros az aláíró a banknál bejelentett módon.
A mindenkori minimálbér feletti számlák kiegyenlítése általában átutalással történik. Indokolt esetben ettől el lehet térni.
d. Házipénztár
A készpénzt az egyházmegye pénztárosa kezeli, aki az egyházmegyei pénztárkönyvet számítógépen vezeti. Ő felel minden vonatkozó törvény, rendelet és szabályzat betartásáért. Ugyancsak ő a felelős fizetési határidők betartásáért és a kötelezettségek teljesítéséért.
e. Ellenőrzés
Az ellenőrzésre jogosult számvevőszék évente tart ellenőrzést, és erről beszámol a közgyűlésnek.

5. Egyházmegyei leltározási szabályzat
A Soproni Egyházmegye jelenleg nem rendelkezik sem ingatlan, sem ingó vagyonnal, így értelemszerűen leltárral sem. Amennyiben az egyházmegye birtokába bármilyen módon leltári tárgy kerül, úgy szabályzatot fog alkotni értékeinek törvényes és szabályszerű használatára.

6. Ellenőrzés
Az esperesi hivatalt az ET. szerint a felettes egyházkerületi elnökség ellenőrzi.

Mellékletek

1. A Soproni Egyházmegye anyagyülekezetei és területi beosztása
2. A bizottságok szabályzatai
3. A Soproni Egyházmegye és a Soproni Evangélikus Egyházközség közötti megállapodás a hivatal működéséről
4. A Soproni Egyházmegye tisztségviselői és megbízottai, valamint elérhetőségük

Jóváhagyta a Soproni Egyházmegye Közgyűlése
2006. szeptember 2.

Dr. Gimesi Szabolcs Gabnai Sándor
egyházmegyei felügyelő esperes

CsatolmányMéret
Címerkisebb.jpg85.25 KB